View count: 664

TG1.1: Quantum computing and interdisciplinary applications

I. Coordinator:
Hsi-Sheng Goan 管希聖 (NTU)
goan [at] phys.ntu.edu.tw

II. Core Members:
Center Scientists
Hsi-Sheng Goan 管希聖 (NTU)
Hao-Chung Cheng 鄭皓中 (NTU)
Chiao-Hsuan Wang 王喬萱 (NTU)

Core members
Yuan-Chung Cheng (NTU)
Jie-Hong Jiang (NTU)
Yao-Hsin Chou (NCNU)
Jyh-Pin Chou (NCUE)

Postdocs
Renata Wong 黃淇

III. Research Themes:

IV. Activities

V. Expected achievements: