View count: 768

Organizing Committee


Local Organizing Commitee
Chuan-Ren Chen (NTNU)
Kingman Cheung (NTHU)
Chong-Sun Chu (NTHU)
Po-Yan Tseng (NTHU)
Martin Spinrath (NTHU)
Tzu-Chiang Yuan (AS)


International Organizing Committee
T. Asaka (Niigata U.)
K. Hamaguchi (U. of Tokyo)
N. Hiroshima (U. of Toyama, RIKEN)
T. Kobayashi (Hokkaido U.)
J. Kubo (U. of Toyama, MPIK Heidelberg)
T. Kugo (Kyoto U.)
N. Maekawa (Nagoya U.)
S. Matsumoto (Kavli IPMU)
K. Oda (Tokyo Woman's Christian U.)
T. Shindou (Kogakuin U.)
K. Tsumura (Kyushu U.)
Kurimoto (U. of Toyama)
M. Tanimoto (Niigata U.)
S.C. Park (Yonsei U.)
K. Choi (IBS)
G. Hou (NTU)
J.E. Kim (SNU)
P. Ko (KIAS)
O. Kong (NCU)
J.S. Lee (Chonnam National U.)
C-D. Lu (LUCD)
Q. Wang (Tsinghua U.)