View count: 196

Speakers


Kenji Harada (Kyoto U., Japan)
Seung-Sup Lee (Seoul National U., Korea)
Jheng-Wei Li (CEA Grenoble, France)
Tsung-Han Lee (National Chung Cheng U., Taiwan)
Ian McCulloch (National Tsing Hua U., Taiwan)
Tsuyoshi Okubo (U. of Tokyo, Japan)
Manuel Schneider (National Yang Ming Chiao Tung U., Taiwan)
Wei-Lin Tu (Keio University, Japan)