View count: 627

Organizers

Cheng-Hung Chang (NYCU)
Hsuan-Yi Chen (NCU)
Sheng-hong Chen (AS)
Yeng-Long Chen (AS)
Pik-Yin Lai (NCU)
Chien-Jung Lo (NCU)
Hong-Yan Shih (AS)
Kuo-An Wu (NTHU)
Ming-Chya Wu (NCU)
Lee-Wei Yang (NTHU)