Participant list

Name Institute
Li-Yi Hsu CYCU
Wei-Tou Ni NTHU
蔡明誠 台北科技大學通識教育中心
Ya-Shu Wang National Chung Hsing University
En-Jui Chang NYCU
Po-Yao Chang NTHU
Deriyan Senjaya (朱天賜) Department of Physics NTHU
Ông Iông-tîng NYCU
Hsiang-Hua Jen IAMS, Academia Sinica
簡茂丁 東吳大學
Sekhar Reddy Kola EECS International Graduate Program
Malepati Uma Department of Physics
Hsieh,HsienYi Nthu,Ipt